Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Informacja - RO Jarosława Dąbrowskiego

Zawiadomienie – Wybory Pełnego Składu Rady Osiedla „Dąbrowskiego” na Kadencję 2022-2026

Warszawa dnia 21.10.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo.

Kierownik Administracji Osiedla „Dąbrowskiego” SM „Mokotów” działając na podstawie §78 ust. 2 Statutu SM „Mokotów” zwołuje zebranie Członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie Osiedla „Dąbrowskiego” celem przeprowadzenia wyboru pełnego składu Rady Osiedla „Dąbrowskiego” na kadencję 2022-2026.

Termin zebrania: 21.11.2022 r. godz. 17.00.

Miejsce zebrania: sala widowiskowa Centrum „Łowicka” Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ul. Łowicka 21 Warszawa

Porządek obrad.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Informacja o zasadach przeprowadzenia wyborów.
 6. Wybory do Rady Osiedla „Dąbrowskiego” na nową kadencję 2022 – 2026.
 7. informacja o zgłoszonych kandydaturach ,
 8. prezentacja kandydatów ,
 9. głosowanie w przedmiocie wyboru członków Rady Osiedla.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla.
 11. Dyskusja i głosowanie w sprawie wniosków  dotyczących
 12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów.
 13. Zamknięcie zebrania.

Uwaga:

Kandydatury na członków Rady Osiedla należy zgłaszać w Administracji Osiedla „Dąbrowskiego” w terminie 21.10.2022 – 10.11.2022. Druki zgłoszenia kandydata są do pobrania w biurze Administracji Osiedla „Dąbrowskiego” przy ul. Łowickiej 10 oraz  na stronie internetowej Spółdzielni www.smmokotow.com.pl  (załącznik do Regulaminu Rady Osiedla  S.M. MOKOTÓW”). Wymagane jest min. 10 osobowe poparcie członków dla kandydata.

W zebraniu uczestniczą wyłącznie Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów” posiadający tytuł prawny do lokalu położonego na terenie Osiedla „Dąbrowskiego” . Mandaty wydaje się na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość członka.

W zebraniu można uczestniczyć osobiście lub poprzez pełnomocnika z zastrzeżeniem , iż pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż 10 osób. Pełnomocnictwo musi być złożone w siedzibie Administracji Osiedla „Dąbrowskiego” najpóźniej do dnia 16.11.2022 r. Druk pełnomocnictwa można pobrać w Administracji Osiedla „Dąbrowskiego” lub ze strony www.smmokotow.com.pl ( zakładka FORMULARZE).

Całkowity czas zebrania zaplanowany został na 3 godziny od 17.00 do 20.00.


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top