Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Informacja - RO Jarosława Dąbrowskiego

Sprawy bieżące – informacja dla mieszkańców od Rady Osiedla – Nr 1

Drodzy Mieszkańcy!

Rok 2020, który całkiem niedawno pożegnaliśmy, obfitował w wydarzenia dla naszego Osiedla znaczące. Poniżej przedstawiamy ich krótkie podsumowanie, by każdy miał szansę na zapoznanie się z obecnym obrazem sytuacji.

Na początku marca 2020, zostało zebranych ponad 320 podpisów członków (przy 160 wymaganych) pod wnioskiem o odwołanie ówczesnej Rady Osiedla. Niestety, pandemia która nastała w drugiej połowie marca uniemożliwiła szybką organizację zebrania mieszkańców naszego osiedla i spowodowała że na oczekiwane zmiany musieliśmy poczekać ponad pół roku.

W czerwcu 2020 miały miejsce dwa zdarzenia: Rada Nadzorcza naszej spółdzielni odwołała ze stanowiska Prezesa Spółdzielni p. Marka Jaroszkiewicza a kilka dni później rezygnację z funkcji Kierownika naszego osiedla złożyła p. Marzenna Haagmann.

We wrześniu 2020 pełniący obowiązki prezesa spółdzielni, członek Rady Nadzorczej p. Leszek Piechnik zwołał zebranie naszego Osiedla, realizując tym samym wniosek złożony przez mieszkańców z marca 2020 r. Zebranie miało miejsce 15.09.2020 w Auli Głównej SGH, a jego głównym celem była weryfikacja działaczy ówczesnej Rady Osiedla.

Jak się okazało w praktyce, w trakcie indywidualnych głosowań za odwołaniem poszczególnych działaczy Rady Osiedla opowiedziało się ponad ok. 90% osób głosujących w efekcie czego, cały skład dotychczasowej Rady Osiedla, sprawujący swą funkcję od 2018 roku został odwołany poza p. Waldemarem Kulejem i p. Marcinem Świderskim którzy wcześniej złożyli rezygnację z pełnionych funkcji.

W trakcie drugiej części zebrania mieszkańcy naszego osiedla dokonali wyboru nowej Rady Osiedla w następującym składzie: p. Agnieszka Berezowska (kolonia I), p. Marcin Baranowski (kolonia I), p. Marcin Świderski (kolonia II), p. Michalina Anuszewska (kolonia IV), p. Marta Mendec (kolonia V), p. Karol Pękala (kolonia VI), p. Ewa Górska (kolonia VII), p. Renata Czech-Błońska (kolonia VII), p. Dorota Kicińska (kolonia IX), p. Piotr Radomski (kolonia IX) oraz p.Bartłomiej Sęk (kolonia IV). Nowa reprezentacja Rady Osiedla dokończy obecną kadencję Rady i będzie działać do 2022 roku.

Rada Osiedla ze swojego grona wybrała na Przewodniczącego p. Bartłomieja Sęka, na vice-przewodniczącego p. Marcina Świderskiego, na Przewodniczącego komisji Finansów p. Piotra Radomskiego, na Przewodniczącego komisji GZM p. Karola Pękalę oraz ustanowiła nową komisję ds. Zieleni i Estetyki otoczenia, której przewodniczy p. Dorota Kicińska.

Rada Osiedla

******************************

Miniony Rok, w świetle wyżej wspomnianych wydarzeń był dla naszego Osiedla rokiem przełomowym. W ocenie wielu osób zmiany, które miały miejsce i te które nas jeszcze czekają, zrywają z wieloletnim marazmem i dają nam wszystkim nadzieję, że pomimo wieku naszego Osiedla, jego funkcjonowanie poprawi się. I to na tyle, by w pełni kojarzyć je z jego ponadczasowymi walorami (kameralna zabudowa, świetna lokalizacja, wyjątkowa acz zaniedbana zieleń) a nie przez pryzmat technicznych problemów, które oczywiście będą, ale przynajmniej – będą przyjmowane przez obsługującą nas Administrację w poczuciu szacunku wobec mieszkańców.

Wprowadzenie wszystkich zmian zgłoszonych przez Kandydatów będzie wymagało czasu, a sprawnego działania Rady jak i Administracji (pracującej rotacyjnie) nie ułatwia pandemia. Liczymy natomiast, że dzięki zaangażowaniu obecnych członków Rady, wsparciu naszych mieszkańców wyrażających swój głos, opinie i potrzeby w ramach Komitetów Domowych, Osiedle będzie zmierzać ku lepszemu.

Priorytety do realizacji przez Radę, przedstawione przez Kandydatów we wrześniu 2020 pozostają niezmienne. Dla przypomnienia są to przede wszystkim nowoczesna i zinformatyzowana Administracja, transparentność komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie właściwej pielęgnacji zieleni osiedla, regulacja stanu gruntów kolonii I-III i VII-IX, poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości obsługi administracyjnej oraz weryfikacja opłat, które wnosimy.

Od listopada 2020 roku, po przeprowadzonej przez przedstawicieli Rady Osiedla wraz z Zarządem SM Mokotów rekrutacji, na stanowisko Kierownika Administracji naszego osiedla powołana została p. Marzena Chrapowicka.

Liczymy, że kierując zespołem pracowników Administracji, będzie sprawnie realizować wyznaczone przez Radę Osiedla cele i priorytety wykazując jednocześnie troskę o sprawy Osiedla równie dużą, jak i my, mieszkańcy.

W tej roli, życzymy p. Kierownik powodzenia.

Zwracamy też Państwa uwagę na fakt zmiany na stanowisku prezesa SM Mokotów – aktualnie jest to p. Leszek Piechnik. Do tej pory, dał się poznać jako osoba kompetentna (jest prawnikiem z zawodu), działająca transparentnie i w zgodzie z obowiązującymi Spółdzielnię regulacjami prawnymi, w poszanowaniu dla mieszkańców i dobra Osiedli. Obecność takiej osoby na stanowisku, to niewątpliwie korzystny obrót spraw również dla Osiedla Dąbrowskiego, więc liczymy że pozostanie w tej roli na dłużej.

W ostatnim kwartale 2020 roku, miały też miejsce spotkania z Komitetami Kolonii, jako podstawowymi jednostkami (zgodnie z Regulaminem SM Mokotów) reprezentującymi mieszkańców. Osobom zaangażowanym i uczestnikom tych spotkań serdecznie dziękuję w imieniu Rady. Liczymy na dalszy dialog i zaangażowanie Komitetów, w szczególności w ramach selekcji i wyboru priorytetów Planu Remontów, ale nie tylko.
To Państwo znacie swoje budynki i problemy równie dobrze jak Dział Techniczny Administracji.

Z początkiem roku 2021 wprowadzamy zwyczaj, do tej pory niepraktykowany, by w spotkaniach Rady mogli uczestniczyć przedstawiciele Komitetów Domowych. Cele to zwiększenie przejrzystości prac Rady.

Poniżej można zapoznać z głównymi tematami, nad którymi Rada prowadziła prace w ostatnim kwartale 2020 roku, a także krótkie podsumowania przewodniczących Komisji.

Nowa Rada Osiedla, ma regulaminowy obowiązek spotykać się w trybie miesięcznym. W związku z ogromem problemów i spraw z którymi boryka się nasze osiedla, Nowa Rada obradowała dwukrotnie częściej, i zamiast 3 obowiązkowych spotkań w okresie październik 2020 – grudzień 2021 odbyła ich łącznie 8, a liczba osób każdorazowo obradujących nie była niższa niż 9 osób, a często byli obecni wszyscy. Pokazuje to niewątpliwie duże zaangażowanie osób reprezentujących obecnie Osiedle.

Dziękując jednocześnie mieszkańcom za zaufanie, które wyraziliście Państwo we wrześniowym głosowaniu, a także obecnym członkom Rady za duże zaangażowanie, życzę wszystkim udanego i owocnego 2021 roku.

W imieniu Rady Osiedla,

Bartłomiej Sęk

******************************

Podsumowanie działań Rady Osiedla „Dąbrowskiego” w IV kwartale 2020 r.

1) Spotkania z Komitetami Kolonii

Główny cel spotkań z mieszkańcami to informowanie o zamierzeniach Rady i planach. Po drugie, zaangażowanie mieszkańców danych Kolonii, by brali czynny udział w planowaniu remontów własnych budynków. Potrzeb remontowych jest dużo, różny jest stan instalacji w budynkach a salda funduszu remontowego na poszczególnych budynkach jest bardzo zróżnicowane. Po trzecie, celem spotkań było zebranie informacji o głównych problemach poszczególnych.

Warto pamiętać, że Komitet Domowy, jako podstawowa jednostka ‘organizacyjna’ w ramach Kolonii Osiedla – a mamy ich 11 – ma zgodnie ze Statutem SM Mokotów uprawnienia pozwalające na angażowanie się członków komitetu w działania prowadzone przez Spółdzielnię, Radę czy też Administrację Osiedla. Z perspektywy Rady, aktywne i zaangażowane Komitety, których członkowie zgłaszają pomysły, podejmują dialog z Radą, to korzyść dla nas wszystkich.

2) Przegląd finansów osiedla i przyjęcie Planu Finansowego na 2021.

Na podstawie wyników prac Komisji Finansów, Rada Osiedla przyjęła plan finansowo-gospodarczy na 2021 rok.
W poszukiwaniu oszczędności w kosztach w porównaniu z rokiem 2020 nastąpiła redukcja kosztów zaliczek na ogrzewanie, zmniejszenie funduszu płac Administracji i podwyższenie spodziewanych przychodów z nieruchomości w obrębie osiedla. Docelowo, efektywniejsza praca administracji, lepsza kontrola nad zleceniami technicznymi powinna przynieść osiedlu oszczędności w dłuższym terminie.

3) Przyjęcie planu remontów na 2021

Na podstawie rekomendacji Komisji GZM, Rada przyjęła plan remontów na rok 2021. Kluczowe prace to projekt zabezpieczenia gzymsów obejmujący osiedle, realizacja prac w tych budynkach które się kwalifikują do prac (Dąbrowskiego 82D i 116A), obróbki blacharskie (Wołoska 80), wymiana instalacji CO (Dąbrowskiego 116), wymiana instalacji elektrycznej (Dąbrowskiego 116A). Wstępnie przyjęty plan remontów będzie podlegał uzupełnianiu w toku pierwszego i drugiego kwartału 2021. W pierwszej kolejności realizacji wymagać będzie (na wniosek Komitetów domowych Kolonii oraz rekomendacji Komisji GZM) przegląd instalacji elektrycznych oraz węzłów wodociągowych, ze względu na awarie które miały miejsce w roku minionym.

Ze względu na fakt, iż fundusz remontowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi jest ewidencjonowany na poszczególnych budynkach, pracom podlegać mogą budynki mające dodatnie saldo funduszu remontowego.

Tym samym, pomysły przeciwko którym mieszkańcy protestowali w roku 2020, takie jak bardzo kosztowna termomodernizacja 2 wybranych budynków osiedla (nie mających wystarczających środków na pokrycie planowanych kosztów) a które miały być sfinansowane przez wpływy z wszystkich budynków w Osiedlu, nie mają szansy na realizację. Obowiązuje podstawowa zasada: wpierw dany budynek gromadzi środki w ramach funduszu remontowego, a gdy są one wystarczające na pokrycie zamierzonych prac – jest kwalifikowany do remontów. Jest to trwała zmiana poprzedniego podejścia.

4) Usprawnienie pracy Administracji poprzez wdrożenie modułów oprogramowania w celu poprawy efektywności pracy przez rozszerzenie systemu informatycznego Administracji do zarządzania nieruchomościami o następujące funkcjonalności:

– wdrożenie Portalu Internetowego Lokatora umożliwiającego podgląd stanu finansowego lokalu z przeglądarki,

– uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów umożliwiającego odwzorowanie pełnej struktury organizacyjnej Administracji, zdefiniowanie ścieżek obiegu dokumentów w strukturze organizacyjnej, określenie automatycznych i zdefiniowanych terminów wykonania zarejestrowanego zadania, organizację elektronicznego biura podawczego wpływających i wychodzących z Administracji dokumentów oraz grupowanie i porządkowanie prowadzonych zadań w tzw. elektronicznych teczkach spraw,

– wdrożenie modułu wspomagającego pracę działu technicznego w obszarze rejestrowania i prowadzenia zgłoszonych przez lokatorów awarii oraz umożliwienie prowadzenia ewidencji elektronicznej księgi obiektu budowlanego.

5) Stan prawny gruntów

Aktualnie, w naszym Osiedlu nieuregulowany stan gruntów dotyczy Kolonii I, II, III a także VII, VIII oraz IX. W listopadzie 2020 Rada podjęła działania polegające na weryfikacji stanu sprawy względem miasta Warszawa, tak by monitować i potencjalnie wpłynąć na przyspieszone przekształcenie gruntów we własność.

W sprawę została zaangażowana dodatkowo Kancelaria prawna obsługująca SM Mokotów, by rozważyć i przeprowadzić ew. dodatkowe działania prawne w celu uregulowania gruntów.

6) Zieleń i otoczenie

Starodrzew naszego osiedla wymaga profesjonalnego podejścia. Do tej pory, pielęgnacja i prace były prowadzone bez planu, pomysłu a przede wszystkim – bez wiedzy o stanie zdrowotnym drzew, a często pomimo jawnych protestów mieszkańców. Zrywając trwale ze złymi praktykami, pierwszym krokiem do zapewnienia należytej opieki nad drzewostanem będzie aktualizacja inwentaryzacji zieleni osiedla a także opracowanie gospodarki drzewostanem, na podstawie której wiadomo będzie, co wymaga pielęgnacji, a pielęgnacji poddawane będą drzewa (i krzewy) które tego faktycznie wymagają, a nie te które wybierze firma pielęgnująca. Równoległym tematem będzie nawiązanie współpracy z dostawcami usług pielęgnacyjnych zieleń.

Altany śmietnikowe – aktualnie, wielkość i organizacja altan śmietnikowych pozostawia sporo do życzenia. Ponadto, osiedle boryka się z problemem podrzucania nam gabarytów (głównie: kolonia III). Często, co jest obserwacją mieszkańców, dzieje się to pod osłoną nocy. Komisja ds. Zieleni i estetyki otoczenia pracuje również nad pomysłami, jak zagospodarować docelowo przestrzenie wykorzystywane do przechowywania odpadów.

Ze spraw o których wiadomo, dotyczących całego naszego Osiedla warto pamiętać iż czeka nas jeszcze:

  • Zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci – przy czym nad rozwiązaniem pracuje Urząd miasta st. Warszawy (Rada nie ma wpływu na decyzje w tym wprowadzi najprawdopodobniej zmianę sposobu naliczania opłat
  • Wymiana wodomierzy w budynkach w których upłynął termin ważności ich legalizacji

Poniżej prezentujemy krótkie podsumowania przewodniczących Komisji.

Komisja ds. zieleni i estetyki otoczenia

1. Komisja przygotowała raport dla Administracji dotyczący gospodarowania odpadami na naszym Osiedlu wraz z przedstawieniem firm, które zajmują się produkcją i montażem wiat śmietnikowych.

2. Został przygotowany przez Komisję wstępny raport dla Administracji dotyczący zieleni – stan faktyczny na początek grudnia 2019 (wskazanie na złą jakość dotychczasowej pielęgnacji drzew i krzewów, zaniedbania w usuwaniu samosiejek drzew).

3. W trakcie przygotowania jest raport dotyczący drzew, których rozmiary i stan zdrowotny mogą stać się podstawą do uznania ich przez Wydział Zieleni za pomniki przyrody.

4. W trakcie przygotowywania Regulamin dla użytkowników ogródków przydomowych.

Komisja finansów

1. Analiza i weryfikacja pozycji przychodów oraz kosztów planu finansowo-gospodarczego na 2021 rok pod kątem możliwości zmniejszenia niektórych pozycji kosztowych, w celu usprawnienia sposobu prezentacji planu finansowego (uproszczenie, więcej transparentności w pozycjach planu, ujednolicenie, przejście na formę elektroniczną z papierowej).

2. Analiza i kalkulacja przychodów z pożytków osiedla (w szczególności w obszarze lokali wynajmowanych), pod kątem urynkowienia stawek.

3. Weryfikacja stanu nadwyżek na CO pod kątem zmniejszenia kontraktowanej mocy grzewczej przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej rezerwy mocy oraz rozdysponowanie planowanych oszczędności w taki sposób, aby obniżyć zaliczki na CO tam gdzie obecnie są one bardzo wysokie i na koniec sezonu grzewczego po ostatecznym rozliczeniu kosztów CO następują wysokie zwroty. W pozostałych przypadkach, gdzie zaliczki w niewielkim stopniu przewyższają koszty rzeczywiste poziom tych zaliczek będzie pozostawiony na obecnym poziomie.

4. Weryfikacja możliwości obniżenia stawek za eksploatację w ramach czynszów.

5. Zmiana częstotliwości raportowania realizacji planu finansowo-gospodarczego w obszarze kosztów i przychodów przez Księgowość osiedla z raportowania półrocznego na raportowanie w cyklu miesięcznym w formie elektronicznej a nie papierowej.

Komisja GZM

W ramach Komisji Zasobów Mieszkaniowych chcielibyśmy zebrać jak najwięcej informacji dotyczących stanu technicznego budynków znajdujących się w zasobach Osiedla oraz optymalizacji planowanych remontów pod tym kątem.

Wyzwania to rosnące zapotrzebowania remontowe budynków, które się nieuchronnie starzeją, relatywnie niewielki stan funduszu remontowego oraz znaczące zadłużenia w bilansach funduszu remontowego niektórych budynków.

Chcielibyśmy odejść od praktyki wykonywania niewielkich prac w wielu budynkach jednocześnie na rzecz bardziej kompleksowych zamierzeń jak również rozpocząć planowanie remontów w dłuższym niż bieżący rok okresie.

Wraz z komisją finansową przyglądamy się uważne poszczególnym pozycjom bilansu zwłaszcza eksploatacji. Chcielibyśmy poprzez oszczędności na eksploatacji dokonać przesunięcia uwolnionych środków na fundusz remontowy.

Dotychczas udało nam się dokonać audyt instalacji elektrycznych w budynkach osiedla oraz wstępnie przyjąć plan rzeczowo-finansowy robót na rok 2021 r.


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top