Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Inwentaryzacja Zieleni na Terenie Osiedla Dąbrowskiego Wraz ze Wskazaniem Kierunku Modernizacji Układu Roślin

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu zdrowotnego oraz wskazaniem niezbędnych do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, zieleni (drzewa, krzewy, byliny) znajdującej się na terenie osiedla Dąbrowskiego w Warszawie. Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych określono również kierunek modernizacji istniejącej zieleni, wraz ze wskazaniem miejsc do wykonania nowych nasadzeń.

Teren opracowania obejmuje 61 działek zlokalizowanych na terenie dzielnicy Mokotów, które podzielono na obszary logistycznie ze sobą powiązane. Każdy obszar posiada numer, do którego przypisane są poszczególne działki, zgodnie z zestawieniem w spisie treści. Numery poszczególnych obszarów są zgodne z numerami opracowania graficznego i folderami dokumentacji fotograficznej umieszczonej na płycie CD.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje zbiór zaleceń dotyczących sposobu postępowania w zakresie zieleni zlokalizowanej w obszarze opracowania. Zalecenia będące wynikową oględzin roślinności, wykonanych w czasie prac terenowych, nie są w żaden sposób wiążące dla Zamawiającego. Wskazują jedynie kierunek działań dla poprawy stanu zdrowotnego oraz estetyki istniejącej zieleni. Możliwość wykonania wymienionych w dalszej części opracowania wycinek drzew i krzewów, będzie możliwa wyłącznie na podstawie wydanej przez właściwy miejscowo urząd, decyzji administracyjnej.

Pełna dokumentacja inwentaryzacji, która została umieszczona na stronie Osiedla składa się z 9 dokumentów: szczegółowego opisu, 6 rysunków i 2 zestawień tabelarycznych.


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top