Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Apel do Mieszkańców Osiedla Dąbrowskiego w Sprawie Walnego Zgromadzenia SM MOKOTÓW

Apel do Mieszkańców Osiedla Dąbrowskiego w Sprawie Walnego Zgromadzenia SM MOKOTÓW w dniu 6 Czerwca 2022 roku.

APEL DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA DĄBROWSKIEGO 

W SPRAWIE WALNEGO ZGROMADZENIA SM “MOKOTÓW”

 W DNIU 6 CZERWCA 2022

 

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Dąbrowskiego,

W dniu 6 czerwca 2022 roku odbędzie się, zwołane przez Zarząd SM „Mokotów”, pisemne głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia za rok 2019 i 2020. Rada Osiedla Dąbrowskiego zachęca wszystkich członków SM „Mokotów” z naszego osiedla do wzięcia aktywnego udziału w głosowaniu. W ten sposób możemy realnie wpłynąć na dalsze losy naszego Osiedla.

Podstawą formalno-prawną do głosowania jest Regulamin podejmowania uchwał w formie pisemnej przez Walne Zgromadzenia i Instrukcja pisemnego głosowania uchwał WZ.

Głosowanie odbędzie się w sali konferencyjnej budynku Działu Technicznego Administracji przy ul. Różyckiego 1. Punkt głosowania będzie otwarty przez 12 godzin tj. od godz. 8:00 rano do 20:00.

Nad poprawnością przebiegu głosowania czuwać będzie komisja skrutacyjna rekrutowana m.in. z członków Rady Osiedla Dąbrowskiego, którzy służyć będą Państwu wszelką pomocą, chętnie odpowiedzą na pytania, doradzą, rozwieją wątpliwości. Gorąco zachęcamy, by w przypadku jakichkolwiek niejasności konsultowali się Państwo z przedstawicielami Rady Osiedla wchodzącymi w skład Komisji Skrutacyjnej.

Pisząc ten apel do Mieszkańców Osiedla Dąbrowskiego, pragniemy zwrócić Państwu szczególną uwagę na ważne z punktu widzenia naszego Osiedla uchwały i zarekomendować sposób ich głosowania:

1.  Uchwała w sprawie podziału nadwyżki finansowej za rok 2019 – rekomendujemy zagłosować na TAK.

2.  Uchwała w sprawie podziału nadwyżki finansowej za rok 2020 – do tej uchwały członkowie Rady Osiedla zgłosili poprawkę, która ma na celu zwiększenie środków na inwestycje na terenie naszego Osiedla (tj. budowa wiat śmietnikowych) bez konieczności podnoszenia opłat z tytułu eksploatacji. Aby poprawka Rady Osiedla Dąbrowskiego została przyjęta, musimy zagłosować 2 x TAK  tj.

·    TAK na uchwałę proponowaną przez Zarząd oraz

·  TAK na poprawkę do tej uchwały zgłoszoną przez członków Rady Osiedla Dąbrowskiego. 

3.    Uchwała w sprawie pokrycia straty za lata 2015-2016, która wynikła z rozpoczętej
i niezrealizowanej inwestycji w Osiedlu „Wałbrzyska”. Do tej uchwały członkowie Rady Osiedla zgłosili poprawkę, aby strata za lata 2015-2016 została pokryta ze sprzedaży działki znajdującej się w obrębie Osiedla Wałbrzyska, co stanowi wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia z 2017 roku. 

Aby poprawka członków Rady Osiedla Dąbrowskiego miała szanse zostać przyjęta, musimy zagłosować:

·      NIE – na uchwałę proponowaną przez Zarząd oraz

·  TAKna poprawkę do tej uchwały, zgłoszoną przez Radę Osiedla Dąbrowskiego. 

4.  Dwie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej członków Osiedla „Domaniewska”. Na obie uchwały rekomendujemy głosować na NIE. Członkowie Rady Osiedla Dąbrowskiego są przeciwni, aby dzisiaj przeprowadzać wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. Zgodnie z przedstawianymi przez
Zarząd informacjami, wybory do nowej Rady Nadzorczej mają odbyć się na jesieni
tego roku, dlatego też nie wnioskowaliśmy o uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
o przedstawiciela Osiedla Dąbrowskiego, pomimo przysługującego nam prawa do
wyboru 1 członka.

Ponadto: wybór do Rady Nadzorczej 4-tego członka z Osiedla Domaniewska jest niezgodny ze statutem, zgodnie z którym, liczba członków Rady Nadzorczej reprezentujących dane osiedle jest proporcjonalna do liczby spółdzielców zamieszkujących na tym osiedlu. Wybór dodatkowego członka do Rady Nadzorczej z Osiedla Domaniewska zaburzyłby tę proporcję na korzyść Osiedla Domaniewska, które zgodnie ze statutem może posiadać jedynie 3 członków.

Informacja Rady Nadzorczej przekazana mieszkańcom w dniu 3.06.22, jakoby Osiedle Domaniewska posiada tylko 1 członka w Radzie Nadzorczej nie zgadza się z oficjalną informacją na stronie internetowej SM Mokotów, gdzie w składzie Rady Nadzorczej wskazane są 2 osoby z Osiedla „Domaniewska”.

Pozostałe punkty głosowania dotyczą: uchwał w sprawie zgód na ustanowienie służebności przesyłu, a także uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych Spółdzielni za rok 2019 oraz za rok 2020, sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz za rok 2020, jak również uchwał w sprawie udzielenia absolutorium byłym członkom Zarządu w latach 2019 i 2020 oraz, co najważniejsze, udzielenia absolutorium obecnemu Prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Piechnikowi, który pełni swoją funkcję od 29 lipca 2020 r.

W tej ostatniej kwestii Rada Osiedla postanowiła nie podejmować zdecydowanej rekomendacji. Nie mniej jednak pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że współpraca z obecnym Prezesem Zarządu SM Mokotów nie układa się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Jako członkowie Rada Osiedla Dąbrowskiego mamy uzasadnione wątpliwości co do tego, czy Prezes działa na korzyść i w interesie Osiedla Dąbrowskiego ‒ wiele decyzji i działań Prezesa, podejmowanych w porozumieniu z Radą Nadzorczą, budzi nasze wątpliwości,  co do intencji i planów tych organów względem naszego Osiedla.

Nasze poważne zastrzeżenia budzi intencjonalna ‒ i odbywająca się pomimo sprzeciwu Rady Osiedla Dąbrowskiego ‒ wyprzedaż lokali będących w najmie, które znajdują się w obrębie zasobów naszego Osiedla. Warto podkreślić, że pozyskane ze sprzedaży środki, wg naszej wiedzy, nie wracają do Osiedla Dąbrowskiego, tylko z tych środków, które wpływają do Biura Zarządu są nimi pokrywane np. wypłaty odszkodowań zasądzonych w procesach sądowych przegranych przez Spółdzielnię. Te działania Prezesa Zarządu w porozumieniu z Radą Nadzorczą, realizowane sukcesywnie, znacząco pomniejszają kapitał Osiedla Dąbrowskiego.

Ponadto, kolonie 1, 2, 3 oraz 7, 8, 9 Osiedla Dąbrowskiego nie posiadają uregulowanego stanu prawnego swoich gruntów – w tym zakresie Rada Osiedla nie otrzymuje oczekiwanego wsparcia ze strony Prezesa Zarządu ani Rady Nadzorczej. Jedynie dzięki zaangażowaniu członków Rady Osiedla i znaczącemu wsparciu radnej dzielnicy Mokotów udało się nam zbliżyć do uregulowania stanu prawnego znaczącej części terenów kolonii 1, 2 i 3 (co finalnie będzie możliwe pod warunkiem spełnienia przez Zarząd SM Mokotów
wszelkich wymogów stawianych przez władze miasta). Niestety w sprawie Kolonii 7, 8 i 9, pomimo wielokrotnych monitów i próśb Rady Osiedla o pomoc prawną Zarządu, nie zostały poczynione żadne kroki w celu uregulowania statusu prawnego tych gruntów. Należy pamiętać, że przekształcenie statusu gruntów we własność oznacza de facto znaczącą obniżkę wysokości czynszów.

Wreszcie sprzeciw Rady Osiedla budzi tryb i sposób organizacji Walnego Zgromadzenia w trybie pisemnym, szczególnie biorąc pod uwagę ilość uchwał poddawanych pod głosowanie, ograniczoną dostępność do pełnej treści uchwał i to, jak zagmatwane i niejasne są sposób i reguły głosowania. Stan pandemii został zniesiony, więc choć formalnie pisemna forma głosowania jest zgodna z przepisami, to nie jest już konieczna i może świadczyć o niepoważnym podejściu do spółdzielców, którzy zmuszeni do tej formy głosowania, zostali tym faktem zaskoczeni i wobec wskazanych powyżej zastrzeżeń są kompletnie zdezorientowani.

Rada Osiedla nie zajęła stanowiska w kwestii udzielenia absolutorium Prezesowi Leszkowi Piechnikowi, pozostawiając Państwu decyzję w tej kwestii, z nadzieją, że podejmą ją Państwo jednak w oparciu o wyżej wymienione przesłanki, mając na względzie dobro i bezpieczną przyszłość naszego Osiedla Dąbrowskiego.

Na tym apel do Mieszkańców Osiedla Dąbrowskiego został zakończony. 

 

Rada Osiedla Dąbrowskiego


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top